Ongewenste omgangsvormen

Doelstelling
Het proces bij gewenste en ongewenste omgangsvormen tussen leden, ouders, medewerkers, bestuur en direct betrokkenen op eenduidige en doeltreffende wijze inrichten en communiceren.

Beleidsdocument en toepassingsgebied
Het beleid inzake gewenste en ongewenste omgangsvormen heeft betrekking op een ieder die zowel passief als actief onder de vlag en/of verantwoordelijkheid van BZC Brandenburg sport en of bewegingsactiviteiten ontplooit en of anderszins hieraan deelneemt.

INLEIDING
Een voorwaarde om gezond, gemotiveerd en actief deel te nemen aan de zwem-, en of bewegingsport in algemene zin is dat mensen zich veilig dienen te voelen en dat ook zijn tijdens het bedrijven van hun sport en bewegingsactiviteit binnen

BZC Brandenburg. Iedereen dient op een veilige en gezonde wijze zowel actief als passief aan sportactiviteiten te kunnen deelnemen. Ondanks het creëren, toezien en onderhouden van een dergelijk veilige sportomgeving kan men te maken krijgen met ongewenste omgangsvormen. Voor de getroffen leden, voor het team en de sfeer binnen BZC Brandenburg hebben ongewenste omgangsvormen een negatief effect.

DEFINITIES EN GEHANTEERDE BEGRIPPEN BIJ ONGEWENST GEDRAG

 • Agressie en geweld
  Alle fysiek gerichte agressie en alle bedreiging in woord en gebaar en digitaal nu of in de toekomst van eigen persoon of diens naasten.
 • Seksuele intimidatie
  Seksueel getinte aandacht voor een persoon, die tot uiting komt in verbaal, fysiek of ander (non-verbaal gedrag,e-mail of anderszins digitaal gedrag) dat zowel opzettelijk of onopzettelijk kan zijn wat door de ontvangende persoon in kwestie als ongewenst, kwetsend of bedreigend wordt ervaren.
 • Pesten
  Met de term pesten wordt het gedrag bedoeld waarin één persoon herhaald en gedurende langere tijd door één of meerdere anderen bejegend wordt op manieren die leiden tot fysieke verwonding en/of psychisch lijden. Dit kan variëren van woordgrapjes tot structureel geweld en afpersing. Pesten is structureel en kan verbaal, fysiek of elektronisch (cyberpesten) van aard zijn. Bij pesten is geen gelijkwaardigheid meer. De pesterijen gebeuren (vaak) niet één op één, maar met een hele groep tegen één (soms twee of drie, maar altijd een minderheid). Plagen houdt na verloop van tijd op, terwijl pesten vaak voortdurend doorgaat. Langdurig pesten kan ernstige psychische klachten veroorzaken.
 • Kwaadsprekerij en roddel
  Bij structureel kwaadsprekerij en roddel wordt het gedrag en daarmee diens “zijn” voortdurend in een kwaad daglicht gezet. De persoon die het aangaat wordt gemeden, niet serieus genomen, genegeerd en buiten een team, organisatie geplaatst. Kwaadsprekerij en roddel “vergiftigen” de omgangscultuur van een vereniging zoals BZC Brandenburg.
 • Plagen
  Plagen wordt ten onrechte nogal eens voor pesten aangezien. Bij plagen zijn beide partijen (vrijwel) aan elkaar gelijk, en is de situatie één op één. De ene keer doet de een wat, de andere keer de ander. Het kan gebeuren dat het niet prettig gevonden wordt, en er kan zelfs ruzie van komen, maar zelfs dan geven beide partijen goed partij.
  Plagen kan ook een goedaardig karakter hebben, waarbij beide partijen erom kunnen lachen.
 • Discriminatie
  Discriminatie verstaat we het benadelen van mensen of groepen (meestal minderheden) op basis van uiteenlopende kenmerken zoals afkomst, ras, geboorteland, geloof, politieke of religieuze overtuigingen, sociale gewoonten, sekse, seksuele geaardheid, taal, handicap, leeftijd, enzovoort. Discriminatie staat het grondbeginsel dat zegt dat alle mensen gelijk zijn, in de weg. Discriminatie veronderstelt echter niet alleen een afzonderlijke behandeling, maar ook het ontbreken van rechtvaardiging voor deze aparte behandeling.
  Discriminatie kan men zien als een uiting van onverdraagzaamheid en als het in daden omzetten van vooroordelen. Dit kan als persoonlijke of als geïnstitutionaliseerde discriminatie voorkomen.
 • Roddel
  Is het spreken over -met name in ongunstige zin- zonder dat de persoon in kwestie bij het gesprek aanwezig is. Bij roddelen gaat het over geruchten of privé-informatie. Hierdoor heeft roddelen een negatieve klank. Omdat de persoon in kwestie niet aanwezig is kan deze zich niet tegen eventuele onwaarheden of aantijgingen verdedigen. Bovendien kunnen verhalen die van mond tot mond gaan een geheel eigen leven gaan leiden doordat men er (bewust of onbewust) dingen bij verzint. De roddels kunnen op deze wijze uiteindelijk reputaties verwoesten.
 • Laster
  Laster is het zwartmaken van een ander door deze in het openbaar van zaken te beschuldigen welke onwaar zijn. Het doel is het ruïneren van de reputatie van het slachtoffer.
 • Smaad
  Bij smaad wordt iemand zwart gemaakt door deze in het openbaar van feiten te beschuldigen waaraan hij of zij zich schuldig zou hebben gemaakt, zonder dat wordt gehandeld uit noodzakelijke verdediging of dat te goeder trouw kon worden aangenomen dat deze feiten waar zijn en dat het algemeen belang vereiste dat de feiten naar buiten werden gebracht.
 • Stalken/belagen
  Het wederrechtelijk stelselmatig en opzettelijk inbreuk maken op iemands persoonlijke levenssfeer, bijvoorbeeld door die ander voortdurend te achtervolgen, te bespieden, op te bellen, digitaal te volgen en of te bedreigen.

MELDING ONGEWENST OMGANGSVORMEN
Wanneer iemand het slachtoffer is geworden van ongewenste omgangsvormen, kan dit op verschillende manieren geprobeerd worden op te lossen:

 • Probeer onderling een oplossing te zoeken
  Probeer onderlinge problemen in eerste instantie samen op te lossen. Het komt vaak voor dat iemand niet bewust is van zijn of haar ongewenste gedrag. Confrontatie is vaak al voldoende om een einde te maken aan het gedrag.
 • Neem contact op met coach/trainer of teammanager (evt. bestuurslid)
  Lukt het niet om samen een oplossing te zoeken of is het gedrag te ernstig, neem dan contact op met coach/trainer of teammanager (evt. bestuurslid)
 • Neem contact op met de vertrouwenscontactpersoon
  Een andere mogelijkheid is dat het lid contact opneemt met de vertrouwenscontactpersoon. Deze persoon lost de melding cq. klacht niet op, maar vangt de melder op en biedt ondersteuning. De vertrouwenscontactpersoon houdt daarbij alleen rekening met het belang van de melder en gaat vertrouwelijk met de melding om, waarbij anonimiteit en geheimhouding worden gegarandeerd. De vertrouwenscontactpersoon is bereikbaar via het volgende mailadres vertrouwelijk@bzc-brandenburg.nl. Bij een melding wordt er zo spoedig mogelijk contact met de melder opgenomen.

Indien de vertrouwenscontactpersoon benaderd wordt, dient er binnen 14 dagen een reactie op de aanvraag en een eerste afspraak te zijn gemaakt.
Na de eerste opvang van het lid van BZC Brandenburg kan de vertrouwenscontactpersoon:
– samen met het lid het ongewenste gedrag analyseren
– zoeken naar een informele oplossing
– adviseren over het indienen van een formele klacht
– begeleiden betrokkenen in de bovengenoemde fasen
– eventueel verwijzen naar professionele hulpverlening

De termijn waarin de melding cq klacht afgehandeld dient te worden, is sterk afhankelijk van de bovengenoemde criteria, aard en ernst. Het uitgangspunt is een zo spoedig mogelijke afhandeling.

KLACHTENREGELING

De klachtenregeling komt aan de orde wanneer het contact met de vertrouwenscontactpersoon geen bevredigend resultaat oplevert. Betrokkenen kunnen in dat geval een formele klacht indienen bij het bestuur.
Over de te volgen procedure, waarin er sprake is van hoor en wederhoor, beslist het bestuur. De betrokkenen worden hierover geïnformeerd.

SANCTIES
Wanneer een klacht gegrond blijkt te zijn, kan het bestuur aan het aangeklaagde lid een sanctie opleggen. De zwaarte van deze sanctie wordt in ieder geval afzonderlijk bepaald worden en zal afhankelijk zijn van de ernst van de voorvallen.

De volgende sancties kunnen opgelegd worden:
– mondelinge waarschuwing
– schriftelijke waarschuwing
– schorsing
– royering lidmaatschap BZC Brandenburg

Sancties worden op basis van de zwaarte van de overtreding opgelegd, waarbij het toegebrachte psychische leed en de (im)materiële schade voor het slachtoffer en eventueel het ziekenhuis het criterium vormt. De sancties worden in de regel vooraf overlegd met een juridisch adviseur. De gekozen sanctie is er mede op gericht dat het lid zijn/haar sport op een gezonde, veilige en prettige manier kan voortzetten.

Het verslag van de ondernomen acties wordt in het dossier van de betrokkenen gearchiveerd.